Metaldan ýasalan zeýkeşler Gurluşyk gurluşyk materiallaryna polat gözenegiň örtügini ýapýar

Gysga düşündiriş:

Polat örtügiň aýratynlyklary 1. Material tygşytlamak: Şol bir ýük şertinde iň köp material tygşytlaýyş usuly, gurluşy goldaýan material azaldylyp bilner.2. Maýa goýumlaryny azaltmak: materiallary tygşytlamak, zähmet, gurluşyk döwri, arassalamak we tehniki hyzmat etmek ýok.3. Gurluşyk ýönekeý: öňünden gurlan goldaw bolt gysgyçlary bilen berkidilýär ýa-da kebşirlenýär we bir adam ony tamamlap biler.4. Gurluşyk möhletini tygşytlaň: Önümiň ýerinde gaýtadan işlenmeginiň zerurlygy ýok we gurnama gaty çalt.5. Çydamly: zawoddan çykmazdan ozal gyzgyn sink sink poslama garşy bejergisi, güýçli täsir garşylygy we agyr basyşa garşylyk.6. Döwrebap stil: owadan görnüş, adaty dizaýn, howa çalşygy we ýagtylyk geçiriş, adamlara umumy döwrebap duýgy berýär.7. lighteňil gurluş: az materiallar, ýeňil gurluş we aňsat götermek.Hapanyň ýygnanmagyna garşy: ýagyş, buz we gar we tozan toplanmaz.Windeliň garşylygyny peseltmek: gowy howa çalşygy sebäpli, güýçli ýel bolan ýagdaýynda ýeliň garşylygy az bolup, ýeliň zeperini azaldýar.Pleönekeý dizaýn: kiçi şöhle ýok, ýönekeý gurluş, ýönekeý dizaýn;Polat örtüginiň jikme-jik çyzuwyny dizaýn etmegiň zerurlygy ýok, diňe model görkezilip bilner we öndüriji müşderiniň adyndan düzüliş çyzgysyny dizaýn edip biler.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw
Taslamanyň çözgüt ukyby:
3D model dizaýny
Arza:
Ofis binasy
Dizaýn stili:
Döwrebap
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
JH polat örtük
Model belgisi:
Polat örtük
Önümiň ady:
Gurluşyk gurluşyk materiallaryna demirden ýasalan polat gözenek
Material:
Uglerod polat
Rulman zolagynyň görnüşi:
Hyzmat edildi
Aýlaw zolagynyň ululygy:
20x3, 30x3mm ...
Baha:
Q235 Q345 S275
Faceerüsti bejergisi:
Galvanizli, Gi
Kebşirleýiş gurluşy:
Polat çyzyk we çyzyk
Çyzygyň ölçegi:
6mm 8mm 10mm
Kebşirleýiş ýoly:
Kebşirlenen basyş
Ulanylyşy:
Süýşmä garşy ýerler

Metaldan ýasalan zeýkeşler Gurluşyk gurluşyk materiallaryna polat gözenegiň örtügini ýapýar

Önümiň beýany

Metal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building MaterialMetal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building Material

Önümiň ady

Polat örtük

Tamamla

Gyzgyn galvanizli, Boýag, Bejergi (gara / ýeň reňk)

Kebşirleýiş usuly

Awtomatiki basyş garşylygy kebşirlemek

Ulanylyşy

Senagat platformasy, Koridoryň düýbi, Çukuryň gapagy, Çit we ş.m.

Galyňlyk

3-10mm

Ruletka meýdançasy

20mm 30mm 40mm

Çyzykly çyzyk

50mm 100mm

Stil

Açyk kagyz, Serhet sahypasy, men sahypa ýazýaryn

Polat örtük

1. Düşündiriş

(1) Gurluşy:Belli aralyklar bilen tekiz polat we haç / tegelek barlar bilen kebşirlemek.

(2) Aýratynlyklary:Strengthokary güýç, ýeňil gurluş, ýokary göteriji.

(3) faceüzü:Gyzgyn batyrylan sink örtügi önüme poslama garşy ajaýyp zat berýär.

Önümiň ady: Gurluşyk gurluşyk materiallaryna metaldan ýasalan polat gözenek

Müşderi bilen pikir alyşma

Seslenmeler Müşderilerimizi emele getirýär

Önüm Na

men: Gurluşyk gurluşyk materiallaryna demirden ýasalan polat gözenek

 

Önüm sergisi

Metal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building Material

Metal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building Material

Önümiň artykmaçlyklary

Metal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building Material

Haç çyzgysy spiral dizaýny, süýşmäge garşy we owadan kabul edýär

Galyň material, ýük göteriji we gysyjy, gurlandan soň ulagy geçip biler

Önümiň ulanylyşy

Metal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building MaterialMetal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building Material

Kompaniýanyň maglumatlary

Metal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building MaterialMetal Serrated drainage covers Steel Grid Grating To Construction Building Material

biziň bilen habarlaşyň

gadyrly dost,

Önümlerimize baryp göreniňiz üçin sag boluň.

Önümlerimiz hil taýdan has gowy we bahada iň bäsdeş.Çit we diwar, polat örtük, tutawaç, metal top, zeýkeş örtügi, basgançak pedaly we ş.m. hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, maňa ýüz tutup bilersiňiz.

Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Salam!

johnarivn

 

Sorag-jogap

S: Önümçilikmi?

J: Hawa, bizde bare 15 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda ýöriteleşýär.

 

S: Müşderileriňize nähili garaýarsyňyz?

J: Olar diňe bir müşderilerimiz däl, eýsem hyzmatdaşlarymyzdyr, hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işläris.

 

S: Diňe önüm satýarsyňyzmy?

J: Diňe önüm satmak bilen çäklenmän, hyzmatlary hem hödürleýäris, satuwdan soň giňişleýin hyzmat ulgamymyz bar.

 

S: Mysal berýärsiňizmi?

J: Nusgalar mugt berilýär, ýöne müşderi poçta tölemeli.

Müşderiniň ýer sargydyndan soň, poçta tölegini tölegden aýyrarys.

 

S: Bir nusga öndürmek üçin näçe wagt gerek bolar?

J: Poçta alanyndan 3-5 gün soň ýa-da poçta ýygnamak hasaby alyň.

 

S: Iň pes sitata islesem haýsy maglumatlary bermeli?

J: Ölçegi, reňki, bukjasy we mukdary ýaly önümleriň spesifikasiýasy.

 

S: MOQ näme?Bir konteýnerde näçe toplum ýerleşdirilip bilner?

J: Iň az sargyt mukdary ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.Konteýneriň maglumatlary saklap bilýän önümleriniň sanyny hasaplaýarys

 

S: Portuma ýa-da ýurda eltip beriş tölegini bilýärsiňizmi?

J: Hawa, meniň gämi agentim bar, size iň gowy gämi we çaý hödürlärrge.

https://ytxt.en.alibaba.com/?spm=a2700.wholesale.cordpanyb.2.d3f85b410CB7rq

Çalt sitata almak üçin şu ýere basyň!

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler