Gyzgyn dip sink polat örtük plastinasynyň hilini nädip tapawutlandyrmaly?

Gyzgyn sink sink polat örtüginiň hili, gyzgyn sink polat örtüginiň ulanylmagyna möhüm täsir edýär.Gowy gyzgyn sink polat örtük, ulanylanda poslamak we poslamak aňsat däl.Hyzmat möhleti taýdan-da uly tapawut bar.Bu makalada, gyzgyn polat sink polat örtüginiň hilini tapawutlandyrmagyň usulyna düşüneris.

Galvanizli gyzgyn galvanizli polat örtüginiň hili, esasan, galvanizli polat örtüginiň hiline baha bermek üçin müşderiler üçin örän möhüm kriteriýa bolup durýan, galvanizli polat örtüginiň üstündäki galvanizasiýa baglydyr.

Galvanizlemek ýa-da sowuk galvanizlemek: polat örtük sowuk galvanizasiýa we gyzgyn galvanizasiýa arkaly bejerilip bilner.Gyzgyn galvanizli polat örtüginiň artykmaçlygy, onuň poslama garşy güýçli ukybydyr, sowuk örtük bolsa elektroplatasiýa edýär.sink duzunyň ergini örtülen bölekleri örtmek üçin elektrolizlenýär.Umuman aýdanyňda, ýyladyş gerek däl, sinkiň mukdary az we çygly şertlerde düşmek aňsat.Polat örtüginiň daşky gurşawy goramak meselesi üçin gyzgyn galvanizleýjiniň hapalaýjylary az bolýar, gyzgyn galvanizleýjiniň hapalaýjylary esasan iş böleklerinden turşulyk kislotasydyr.Sowuk galvanizleýjini hapalaýan maddalar, esasan, duzlanan iş bölekleriniň galyndy kislotasyny, galyndy suwuklygyny elektroplatirlemek, galyndylary passiwasiýa suwuklygy we ş.m. öz içine alýar.Şonuň üçin galvanizli polat örtük üçin gyzgyn galvanizasiýa tehnologiýasyny ulanmak has gowudyr.

Galvanizirlemegiň mukdary polat örtügiň hilini kesgitleýär: polat örtügiň galvanizasiýasynyň mukdary esasan galvanizlenmegiň galyňlygy galvanizirlemegiň hakykylygyny we hilini kesgitleýär.Adatça, 70 mm-den gowrak ýetmek üçin gyzgyn galvanizli polat örtüginiň galyňlygy, adaty elektroplirlenen polat örtüginiň esasan gowy bolmagy zerurdyr.

Sink polat örtüginiň hili çig malyň hiline-de baglydyr: käbir öndürijiler önümçilik çykdajylaryny azaltmak we girdeji derejesini ýokarlandyrmak üçin galyndylardan ýasalan tekiz polatdan peýdalanarlar!

Gyzgyn çökýän sink polat örtüginiň tekiz polat düzediş derejesi we kebşirleme derejesi polat örtügiň hiline-de uly täsir edýär.

Gyzgyn çökýän sink polat örtügine çydamlylyk, şol sanda diagonaly çydamlylyk milli standartyň çäginde ýa-da şertnamanyň çäginde gözegçilik edilýär.

Gyzgyn sink sink polat örtüginiň sitatasy galvanizirlemegiň hilini görkezýär: aýdylyşy ýaly, tölän zadyňyzy alarsyňyz, galvanizli sink polat örtüginiň çig maly we zähmeti belli bir çykdajy edýär, şonuň üçin bahasy gowy we ökde polat örtük, düýpgöter tapawutly däl.Galvanizli gyzgyn polat sink polat örtüginiň galyňlaşdyrylan gatlagynyň galyňlygy ýokary we bahasy degişlilikde has ýokary bolup biler, ýöne kän bir ýokary däl.


Poçta wagty: 18-2022-nji aprel