Polat örtük plastinasynyň stres meselesini çözmek

Polat örtük, açyk aralyga polat agzasy bolup, belli bir aralyk boýunça tekiz polatdan we çyzgydan ýasalan ortogonal kombinasiýa bolup, kebşirlemek ýa-da gulplamak arkaly berkidilýär.Dürli önümçilik usullaryna görä, esasan basyşly kebşirlenen polat örtügine we basyş gulpy polat örtügine bölünýär.Nebit-himiýa, elektrik energiýasy, kran suwy, lagym arassalamak, gämi gurluşygy, öz-özi hereket edýän awtoulag duralgalary, şäher in engineeringenerçiligi, arassaçylyk in engineeringenerçiligi we platformalaryň beýleki meýdançalary, pyýada ýollary, trestler, çukur örtükleri, çukur örtükleri, merdiwanlar, diwarlar we ş.m.

Polat örtüginiň kesiş zolagy, umuman, inedördül polat, tegelek polat ýa-da tekiz polat bolup, çig mal uglerod polatdan we poslamaýan polatdan bölünýär.

Polat örtük, köplenç uglerod polatdan ýasalýar we üstü okislenmäniň öňüni alyp bilýän gyzgyn galvanizli.Poslamaýan polatdan hem ulanylyp bilner.Polat örtükde howa çalşygy, yşyklandyryş, ýylylygyň ýaýramagy, skide garşy, partlama garşy we beýleki häsiýetler bar.

Polat örtükli plastinka stres meselesini bejermegiň usuly

Nädogry stres sebäpli polat örtügiň diagonaly gyşarmasy uly bolanda, iki adama polat örtügi dikeltmek maslahat berilýär we polat örtüginiň uzyn diagonally burçlarynyň birini ýuwaş-ýuwaşdan ýere çümdürmeli we gaty ulanmaň. köp güýç.

Daşaýyş wagtynda uzak wagtlap deň däl güýç sebäpli polat örtük egilip, egrelende, polat örtük şpilkalara, kerpiçlere ýa-da beýleki ýokary galdyrylan zatlara goýulýar we egrilen ýer ýokaryk bolýar, şonuň üçin egilen ýer kontaktda bolar göterilen zat we iki adam degişlilikde polat örtügiň iki ujunda durýarlar we ýuwaş-ýuwaşdan güýç ulanýarlar;

Polat panjaranyň gyrasy çüýremek sebäpli deformasiýa edilende, deformasiýany düzetmek üçin balta urmak ýa-da wilka ulanmak maslahat berilýär.Gaty güýç ulanmazlyk üçin seresap boluň.

news (2)

Poçta wagty: 27-2022-nji aprel