Birleşdirilen polat örtük näme?Öňdebaryjy duýgy bilen polat örtükdir!

Birleşdirilen polat örtük näme?Birleşdirilen polat örtük aslynda polat örtügiň 1 görnüşidir.Daş görnüşi, ýokary derejeli atmosferaly polat örtükdir.Kompozit polat örtük polat örtük bilen göwher plastinanyň ajaýyp kombinasiýasydyr.Birleşdirilen polat örtüginiň ýük göteriji talaplaryna laýyklykda önümçilik üçin dürli spesifikasiýalardan ýasalan polat saýlanyp bilner.Birleşdirilen polat örtügiň köp aýratynlyklary we modelleri bar.Tygşytly birleşýän polat örtügini saýlamak isleseňiz, ilki bilen birleşdirilen polat örtüginiň götermeli basyşyna we birleşdirilen polat örtüginiň haýsy güýjine ýüklenmelidigine düşünmeli.Birleşdirilen polat örtüginiň ýük talaplaryna laýyklykda tekiz polat we göwher plastinka saýlanýar.Şolaryň arasynda esasy ýük göteriji polat örtükdir we üstünde köplenç ulanylýan göwher plitalaryň köpüsi 3mm.Hoterüsti gyzgyn galvanizleýji we poslama garşy bejerilýär we tutuş ýüzi kümüşsöw ak bolup, diňe bir owadan bolman, arassalamak hem aňsat.Tekiz ýer sahypany gaty arassa we tertipli edýär.

 

news (1)

Kompozit polat örtük, belli bir geçirijilik ukybyna eýe bolan polat örtükden we göwher möhürli göwher plastinkadan ýa-da polatdan ýasalan täze polat örtük önümine degişlidir.Birleşdirilen polat örtük, polat örtükleriň islendik görnüşinden we dürli galyňlykdaky nagyşly polat plitalardan ybarat bolup biler.Şeýle-de bolsa, aşaky tabak hökmünde G323 / 40/100 polat örtük ulanylýar.Panel hökmünde 3 mm galyňlykdaky göwher plastinka, 4mm, 5mm ýa-da 6mm nagyşly polat plastinka hem ulanylyp bilner.Kompozit polat örtük plitalary, adatça aşaky plastinka hökmünde 60 mm aralyk bilen tekiz polat örtük plitalaryny ulanýarlar, 30mm ýa-da 40mm aralykdaky polat örtük plitalary hem ulanylyp bilner.Göwher plastinka adatça 3mm galyňlykdaky plastinka bolup, 4mm, 5mm we 6mm hem ulanylyp bilner.

Kompozit polat örtük plastinasynyň aýratynlyklary

Birleşdirilen polat örtük ýokary güýç, ýagtylyk gurluşy, poslama garşy güýçli we çydamlylyk aýratynlyklaryna eýedir;

Birleşdirilen polat gözenek plastinkasynyň owadan görnüşi, ýagtylygy, hapalanmagy ýok, ýagyşly we garly günlerde ýagyş we gar ýoklugy sebäpli, özüni arassalap bilýär we saklamak aňsat, şonuň üçin soňky ýyllarda giňden ulanylýar.

Howa üpjünçiligi, yşyklandyryş, ýylylygyň ýaýramagy, süýşmezlik, partlama garşy öndürijilik gowy we birleşdirilen polat örtük gurmak we sökmek üçin örän amatlydyr.

news (3)

Poçta wagty: 27-2022-nji aprel